• راهنمای ثبت نام

  • ثبت نام متقاضیان

  • تکمیل ثبت نام

  • سوالات متداول

متن فراخوان دوره بیست وششم

دانشجویان دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم جهت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 به آدرس زیر مراجعه نمایند

Portal.Saorg.ir

همچنین دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی جهت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 به آدرس زیر مراجعه نمایند 

nemooneh.behdasht.gov.ir

 

 

پوستر جشنواره